LGUVO Prezidentas

  • organizuoja kasdieninę LGUVO veiklą;
  • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
  • organizuoja savanorišką darbą;
  • veikia LGUVO vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;
  • atstovauja LGUVO valstybinėse ir savivaldos institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose ir arbitražuose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
  • atsako už LGUVO veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  • atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
  • atsako už LGUVO informacijos ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  • atsako už informacijos, kuri turi būti paskelbta vieša, paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
  • turi kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose, LGUVO Prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytas teises ir pareigas.