Susitikimas su JAV Ambasadoriumi Lietuvoje JE John A. Cloud

Po LGITIC direktoriaus Žilvino Bieliausko trumpo sveikinamojo žodžio ir įstaigos pristatymo bei LGAVO „Sugrįžus“ prezidento Daumanto Matulio padėkos Jo Ekscelencijai ir JAV žmonėms už pagalbą kiekvienam gyvenusiam JAV ir grįžusiems tautiečiui, taip pat ir mūsų šaliai sunkiu jai metu, bei nuoširdų dalinimąsi savomis vertybėmis, prasidėjo šiltas ir neformalus susirinkusiųjų bendravimas.

Ambasadorius gyvai ir su linksmais pašmaikštavimais klausinėjo „sugrįžėlių“ apie kiekvieno amerikietiškąjį gyvenimo tarpsnį – kiek laiko praleido, kur mokės ir ką nuveikė toje šalyje. Kalbėdamas apie LGAVO „Sugrįžus“, jis išreiškė susižavėjimą ir pritarimą jos tikslams bei misijai – skatinti lietuvius išsaugoti savo tautinį tapatumą, grįžimą į Lietuvą, padėti grįžusiems integruotis į visuomenę, išgyventi adaptacijos procesus, dalintis naudinga patirtimi, skatinti verslą bei investicijas į Lietuvą, ugdyti visuomenės pilietiškumą ir verslumą, perteikiant Vakaruose įgytą patirtį.

Ambasadoriaus manymu, yra tikrai verta pasimokyti ir pagyventi kitose šalyse. Tai naudinga, o šiais laikais daugeliu atvejų dar ir būtina patirtis. Tačiau, anot Ambasadoriaus, labai prasminga savo įgytas žinias ir įgūdžius parvežti į Lietuvą. Tai labai didina šalies perspektyvas, tuo tarpu sugrįžtantieji įgyja dar didesnių savirealizacijos galimybių nei pasilikdami gyventi JAV. Ameriką charakterizuoja verslumas (entrepreneurism), o Lietuvoje sąlygos verslo ir veržlumo ambicijoms net geresnės nei Amerikoj, nes čia dar neužimta daugybė nišų. Taigi, amerikietišką dvasią kartais galima sėkmingiau kultivuoti ne Amerikoje, o tokioje daugeliu požiūrių nuostabioje šalyje kaip Lietuva. „Bring your skills back to Lithuania“ – linkėjo John A. Cloud, paklaustas, ką kaip sugrįžusių organizacijos nariai turėtume patarti užsienio šalyse vis ar tebegyvenantiems tautiečiams.

Tikrai verta susimąstyti, kiek tautiniai sąmoningi ir pilietiškai brandūs esam, kuomet tokia prasminga frazė adresuojama mums iš prakilnaus kitataučio lūpų?

Susitikimo metu Ambasadoriui John A. Cloud buvo įteiktas įrėmintas LGAVO „Sugrįžus“ garbės nario pažymėjimas, iš D. Matulio lūpų jis plačiau išgirdo apie šios organizacijos veiklą – susitikimus su politikais ir valdžios atstovais, viešųjų ryšių, labdaros, paramos akcijas ir švarinimosi talkas, planuojamą kelionę į šokių šventę Los Angeles ir susitikimus su 8 bendruomenėmis JAV, pakeliui iš Tautinių šokių šventės važiuojant į rytinę pakrantę bei skleidžiant LGAVO „Sugrįžus“ tikslus ir idėjas. Pokalbiuose buvo paliesta daug aktualių Lietuvai ir pasauliui temų – bevizio rėžimo, dvigubos pilietybės (kuriai Lietuvos atveju Ambasadorius stipriai pritartų) energetinio saugumo, pasaulinių ekonominių tendencijų ir kt.

Bendravimo metu maloniai stebino ne tik gilus Ambasadoriaus istorinių ir politinių Lietuvos realijų išmanymas, bet ir puikus informuotumas apie kasdieninių šalies įvykių margumyną – nuo verslo iki kultūros bei sporto įvykių. Dar įdomiau, kad jis daug keliauja Lietuvoje, todėl pažįsta kitus miestus, provincijos gyvenimą, lanko gimnazijas ir bendrauja su jaunimu.