LGUVO Visuotinis narių susirinkimas

  • keičia LGUVO įstatus;
  • tvirtina LGUVO strategiją, veiksmų planus ir biudžetą;
  • tvirtina LGUVO metinę finansinę atskaitomybę;
  • nustato LGUVO narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, kuriuos reglamentuoja atskiru sprendimu;
  • priima sprendimą dėl LGUVO pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  • renka ir atšaukia LGUVO Prezidentą, tvirtina jo pareiginius nuostatus;
  • skiria, renka ir atšaukia Valdybą ar atskirus jos narius;
  • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  • priimą sprendimą dėl filialų ir/ar atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
  • renka išorinius auditorius;
  • sprendžia kitus teisės aktuose ir įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų LGUVO organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.