Sveikinimas

Tegul Kalėdų džiaugsmai ir palaima telydi jus ir jūsų gerus darbus per 2008 metus!

Pagarbiai Kristuje…

Prelatas Edmundas Putrimas, Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininkas