Lietuviškų „Amerikos balso“ laidų įrašai – jau Lietuvos archyvuos

„Kalba „Amerikos balsas“ iš Vašingtono“ – šiuos žodžius, tariamus Romo Sakadolskio, Romo Kasparo, Virginijos Vengrienės bei kitų  pažįstamų balsų, daugelis iš mūsų dar gerai prisimena. Tie žodžiai mums, lietuviams abiejose Atlanto pusėse, įkvėpdavo  laisvės troškimą, viltį susigrąžinti nepriklausomą valstybę“, – sakė ministras P. Vaitiekūnas.

Ministras pasidžiaugė, kad šiandien Lietuva pati gali skleisti demokratijos vertybes laisvės keliu einančioms  tautoms.

Kreipdamasis į  JAV ambasadorių J. A. Cloudą, ministras P. Vaitiekūnas padėkojo JAV už galimybę lietuvių kalba klausytis laisvą mintį skatinusių „Amerikos balso“ laidų sovietmečio laikais.

„Perduokite nuoširdžią padėką JAV Vyriausybei ir Kongresui už laisvą žodį iš Vašingtono mūsų gimtąja kalba, už galimybę Lietuvos žmonėms žinoti daugiau, nei tuo metu buvo leidžiama, už  paramą visus tuos ilgus metus“, – sakė ministras P. Vaitiekūnas.

JAV ir kitos laisvojo pasaulio šalys rėmė Rytų Europos tautų laisvės siekius visais Šaltojo karo metais.

Ministras taip pat nuoširdžiai padėkojo lietuviškų „Amerikos balso“ laidų rengėjams ir redaktoriams, kurių atsidavimo dėka Lietuvą pasiekdavo laisvas žodis  iš už Atlanto.

„Konstantino Jurgėlos,  Povilo Labanausko, Vytauto Dambravos, Antano Vaičiulaičio,  Leonardo  Dambriūno, Alfonso Petručio, Jurgio Blekaičio, Romo Kasparo, Virginijos Vengrienės, Jolantos Raslavičiūtės, Jurgio Bradūno, Lino Rimkaus, Romo Sakadolskio,  kaip ir  „Laisvosios Europos“  balsai,  padėjo išugdyti ir Sąjūdžio metais laisvai  prabilusią Lietuvos žurnalistų kartą“, – pažymėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Ministras P. Vaitiekūnas išreiškė viltį, kad šie įrašai padės Lietuvos istorikams, politikams ir žurnalistams giliau suprasti tą sudėtingos istorijos tarpsnį, kai būdami nelaisvėje, Lietuvos žmonės sugebėjo išsaugoti laisvės  dvasią.

JAV Vyriausybė 2007 metų pabaigoje perdavė Lietuvos diplomatinei atstovybei Vašingtone 776 „Amerikos balso“ garso juostas su lietuviškų laidų įrašais.

Anot Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus Daliaus Žižio, šie lietuviškų laidų įrašai – tai dovana, kurios Lietuva laukė ilgus metus. Artimiausiu metu įrašai bus suskaitmeninti ir prieinami tyrinėtojams.

Renginio metu ministras P. Vaitiekūnas įteikė Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ ilgamečiui „Amerikos balso“ darbuotojui R. Sakadolskiui.

Renginyje taip pat dalyvavo Jungtinių Valstijų ambasadorius Lietuvoje J. A. Cloudas, Lietuvos archyvų departamento direktorius Vidas Grigoraitis, Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriui D. Žižys ir kt.

LGAVO „Sugrįžus“ bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene koordinatorė Giedrė Šipailaitė ir iždininkė Jolita Zabarauskaitė turėjo garbę dalyvauti renginyje vietoje į užsienį išvykusio LGAVO „Sugrįžus“ prezidento ir LR Prezidento Valdo Adamkaus visuomeninio patarėjo emigracijos klausimais Dr. Daumanto Matulio.

„Amerikos balsas“ (Voice of America, VOA) – JAV radijo stotis, veikianti nuo 1942 metų. 1951‑2004 metais „Amerikos balsas“ rengė laidas ir lietuvių kalba. 53-ejus metus transliuota lietuviška „Amerikos balso“ programa buvo svarbus informacijos ir demokratijos idėjų šaltinis už geležinės uždangos atsidūrusiai Lietuvai.