Turime didelę Lietuvą už Lietuvos

„Galiu rašyti lygybės ženklą tarp žodžių „Lietuva“ ir „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė“. Tai yra viena ir ta pati sąvoka. Išeivijos Lietuviai yra nedaloma vienos tautos dalis,“ – savo sveikinimo kalboje iš įvairių pasaulio kraštų atvykusiems renginio svečiams kalbėjo J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Šalies vadovas atvirai išreiškė savo tvirtą ir aiškią poziciją už vienalytę tautą ir dvigubą pilietybę, ragino savo siekiuose ir pasiryžimuose visuomet vadovautis protinga mintimi, nepaskęsti emocijose.

Kasmetiniame Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų valdybų pirmininkų suvažiavime buvo svarstomi aktualiausi bendruomenių klausimai: jaunimo ir sporto reikalai, naujosios bangos emigracija, socialiniai reikalai, švietimo aktualijos, informacija ir užsienio lietuvių spauda, religijos ir bažnyčių užsienyje išlaikymas, kultūros reikalai, užsienio lietuvių dalyvavimas rinkimuose, dvigubos pilietybės klausimai, Šengeno sutartis bei bevizis režimas su JAV, Lietuvos strategijos užsienio lietuvių klausimais, veiklos finansavimas. Suvažiavime apie atskirų regionų problemas diskutavo Europos, Rytų kraštų, JAV, Kanados, Australijos, Japonijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Amerikos lietuviai.

Iš 36 pasaulio šalių pagoniškos Lietuvos sostinėn sugužėję lietuviai buvo pati tikriausia, natūraliausia lietuvybės apraiška. Jausmas „grįžti namo“ nesutelpa į žodžius – jis tūno mūsų laukdamas kasdienėj emigranto dalioje, slapčiausiuose jo lūkesčiuose, jaukiausiose svajonėse…

Jis išgrynina mus ir padaro tauresniais. Jis išmoko mus subrandinti savąjį tautiškumo jausmą, kuris užaugina nuoširdžią ambiciją būti tikrais savos šalies piliečiais.

Reikia išvažiuoti, kad suprastum, jog turi namus. Namai yra amžini, juose visuomet esi laukiamas.

Taip ir jautėmės visi giedodami Lietuvos Himną – viena siela, viena širdis, vienas rūpestis.

Mums buvo garbė ir džiaugsmas ir vėl – šįkart jau grįžus į gimtinę – pabūti šalia Jūsų ir su Jumis, Lietuviai iš viso pasaulio…, pajusti tą nuostabų jausmą, nešiojamą širdy ir perduodamą iš kartos į kartą – jausmą būti Lietuviu…, daugeliu atveju daug tikresniu savo vertybėmis, darbais ir nuostatom Lietuviu už Lietuvį, gyvenantį Lietuvoje…

Suvažiavimo garbės svečiai: J.E. LR Prezidentas Valdas Adamkus, LRS Pirmininkas Viktoras Muntianas, kiti dalyviai, partneriai, svečiai: TMID prie LRV generalinis direktorius Antanas Petrauskas, LGITIC prie LRV vadovas Žilvinas Bieliauskas, LRS ir PLB komisijos pirmininkė Laima Mogenienė, žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorė Audronė Škiudaitė, LRS narė Vilija Aleknaitė Abramikienė, monsinjoras Gintaras Grušas, Valdovų rūmų paramos fondo narys Edmundas Kulikauskas, Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo komisijos sekretorius, programų koordinatorius Gediminas Ilgūnas, ŠMM sekretorius Alvydas Puodžiukas, Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius, URM ambasadorius ypatingiems pavedimams Vytautas Gudaitis.

Organizatoriai ir rengėjai:

  • PLBV pirmininkė Regina Narušienė
  • PLJSV pirmininkas Stasys Kuliavas
  • PLBV atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis
  • Lietuvos Vyskupų konfederacijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas J. Putrimas.