LGUVO Valdyba

  • įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
  • inicijuoja ir įgyvendina LGUVO strategiją, veiksmų planus bei paruošia juos ir biudžetą svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui;
  • atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui už vykdomų programų eigą, veiklos rezultatus;
  • svarsto narystės prašymus ir priima sprendimus; apie tai informuoja visus LGUVO narius;
  • svarsto klausimus dėl narių pašalinimo iš LGUVO ir priima sprendimus, apie tai informuoja visus LGUVO narius;
  • šaukia Visuotinius narių susirinkimus;
  • rengia ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti LGUVO metinę veiklos ataskaitą;
  • svarsto ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti LGUVO metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;
  • sprendžia kitus teisės aktuose bei įstatuose numatytus klausimus.